Rich Text File
Plik RTF
Checklist
Lista zadań
Copy Unchecked
Kopiuj niezaznaczone
Archive Project
Zarchiwizuj Projekt
Cut Unchecked
Usuń niezaznaczone
Move Checked to Bottom
Przenieś zaznaczone na dół
Split
Podziel
Open Quickly…
Szybkie otwarcie
Checklist
Lista zadań
Mark as Checked
Oznacz jako sprawdzone
Mark All as Checked
Oznacz wszystkie jako sprawdzone
Duplicate
Duplikuj
Extract Text
Wydobądź tekst
Duplicate Note
Duplikuj notatkę
Duplicate Note
Duplikuj notatkę
Split
Rozdziel
Duplicate
Duplikuj
Split Note
Podziel notatkę
**Bread is amazing.** It's: • Easy to make • Versatile • Delicious **The problem with bread:** • Hard to eat in one piece • Cutting it yourself is annoying • The slices you cut yourself are not uniform in thickness In conclusion: bread is amazing, but it's either hard or time-consuming to eat. What we need is a way to make bread available to the masses.
**Chleb jest niesamowity.** Jest: • Łatwy do zrobienia • Uniwersalny • Pyszny **Problem z chlebem:** • Trudno go zjeść w jednym kawałku • Samodzielne krojenie go jest irytujące • Plastry, które sam kroisz, nie mają jednakowej grubości Podsumowując: chleb jest niesamowity, ale bywa trudny w przygotowaniu do konsumpcji. Potrzebujemy sposobu, aby chleb stał się bardziej przystępny dla wszystkich.
Having established that bread is amazing, yet surrounded by problems, we set forth to solve the obvious one: having bakers slice it beforehand. However, this would add to labor cost, making bread more expensive. A better idea is to invest in a machine that can slice bread before packaging it. Reports have come in from Davenport, Iowa that such a machine is in the making.
Po ustaleniu, że chleb jest niesamowity, ale ma swoje wyzwania, postanowiliśmy rozwiązać oczywisty problem: poprosiliśmy piekarzy o jego pokrojenie. Zwiększyłoby to jednak koszty pracy, przez co chleb stałby się droższy. Lepszym pomysłem jest zainwestowanie w maszynę, która kroi chleb przed zapakowaniem. Z Davenport w stanie Iowa napłynęły doniesienia, że powstaje taka maszyna.
**From _The National Bugle Enquirer Times_** _Search is on for new metaphor for innovation_ **Cupertino** – It seems the bell has tolled for the concept of ‘the wheel’ as a benchmark for human ingenuity. Instead, the search is on for a new metaphor to describe the crazy ideas inventors can come up with. Experts in the field of inventionism have already decided that the circular object no longer can maintain a stable position as forward thinking rolemodel. “I mean, it wasn't even invented for vehicles. The ancient Mesopotamians used them for creating pottery.” says history buff Robert Ignacious Peter van Winkle. And so, a challenge has been issued to the scientific world: come up with something inventive, darn it. A prompt has been created. Van Winkle: ”We feel it's probably good to be forward thinking and futureproof this idea. So that when something better comes along, people should be able to say ‘This is the best thing since X.’ X being the amazing invention we're looking for, of course.”
**Z _The National Bugle Enquirer Times _** _ Trwa wyszukiwanie nowej metafory innowacji_ **Cupertino** - Wygląda na to, że koncepcja „koła” przestaje być punktem odniesienia dla ludzkiej pomysłowości. Zamiast tego, poszukuje się nowej metafory opisującej szalone pomysły, które mogą wymyślić wynalazcy. Eksperci w dziedzinie inwencjonizmu już zdecydowali, że okrągły przedmiot nie może już dłużej utrzymywać stabilnej pozycji jako przyszłościowego modelu tej roli. „To znaczy, nawet nie wymyślono go do pojazdów. Starożytni Mezopotamczycy używali kół do wyrobu ceramiki,” mówi miłośnik historii Robert Ignacious Peter van Winkle. I tak światu naukowemu zostało rzucone wyzwanie: wymyśl coś pomysłowego, do cholery. Van Winkle mówi: „Uważamy, że prawdopodobnie dobrze jest myśleć przyszłościowo i zabezpieczać ten pomysł. Tak więc, gdy pojawi się coś lepszego, ludzie powinni móc powiedzieć: „To najlepsza rzecz od czasu X.” X to oczywiście niesamowity wynalazek, którego szukamy.”.
Overview of the problem
Opis problemu
The solution
Rozwiązanie
Clipping
Wycinek
Wheels are amazing, but the product category is so old and stale that it‘s up for disruption. Some ideas: • New shapes? How about a sick octagon? • 3D: Wheels are notoriously two-dimensional. Maybe introduce a new dimension? Think about rolling around on a couple of icosahedra. That would be a critical hit! • 4D wheels???? (Need to come back to this)
Koła są niesamowite, ale kategoria tego produktu jest tak stara i przestarzała, że grozi to zakłóceniami. Kilka pomysłów: • Nowe kształty? A może chory ośmiokąt? • 3D: Koła są notorycznie dwuwymiarowe. Może wprowadzić nowy wymiar? Pomyśl o przetaczaniu się po kilku dwudziestościanach. To byłby strzał! • koła 4D ???? (Muszę do tego wrócić)
The Wheel 2
Koło 2
Books
Książki
Bread
Chleb
Film + TV
Film + Telewizja
Gym
Siłownia
Meetings
Spotkania
Music
Muzyka
My Great Idea
Mój Wspaniały Pomysł
Other
Inne
Podcasts
Podkasty
Recipes
Przepisy
To Do
Do Zrobienia
Travel
Podróż
Capture Everything.
Uchwyć wszystko.
Position the document in view.
Pozycjonuj dokument w widoku
Auto
Automatycznie
Cancel
Anuluj
Collect the Sleeping Bags
Zbierz śpiwory
Draw Your Conclusions.
Narysuj swoje wnioski.
Get Attached to Your Notes.
Przyłącz się do swoich Notatek.
Light Notes. Dark Notes.
Jasne Notatki. Ciemne Notatki.
Past. Present. Future.
Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość.
Plan for the Future. Live in the Moment. Refer to the Past.
Planuj na Przyszłość. Żyj w tym momencie. Odnoś się do przeszłości.
A Quick Reminder.
Szybkie Przypomnienie.
Personal
Osobiste

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.