Rich Text File
Ryktekslêer
Checklist
Oorsiglys
Copy Unchecked
Kopieer nie-afgemerk
Archive Project
Argiveer projek
Cut Unchecked
Knip nie-afgemerk
Move Checked to Bottom
Skuif afgemerk na onder
Split
Splits
Open Quickly…
Open vinnig…
Checklist
Oorsiglys
Mark as Checked
Markeer as afgemerk
Mark All as Checked
Markeer alles as afgemerk
Duplicate
Dupliseer
Extract Text
Ekstraheer teks
Duplicate Note
Dupliseer nota
Duplicate Note
Dupliseer nota
Split
Splits
Duplicate
Dupliseer
Split Note
Splits nota
**Bread is amazing.** It's: • Easy to make • Versatile • Delicious **The problem with bread:** • Hard to eat in one piece • Cutting it yourself is annoying • The slices you cut yourself are not uniform in thickness In conclusion: bread is amazing, but it's either hard or time-consuming to eat. What we need is a way to make bread available to the masses.
**Brood is wonderlik.** Dit is: • Maklik om te maak • Veelsydig • Heerlik **Die probleem met brood:** • Moeilik om in een stuk te eet • Self sny is ergerlik • Die selfgesnyde snye is nie eenvormig in dikte nie Gevolgtrekking: brood is wonderlik, maar dit is moeilik en tydrowend om te eet. Dit is duidelik dat ’n nuwe manier broodnodig is.
Having established that bread is amazing, yet surrounded by problems, we set forth to solve the obvious one: having bakers slice it beforehand. However, this would add to labor cost, making bread more expensive. A better idea is to invest in a machine that can slice bread before packaging it. Reports have come in from Davenport, Iowa that such a machine is in the making.
Noudat vasgestel is dat brood wonderlik is, maar met probleme deurskep is, het ons begin met die voor die hand liggende oplossing: Bakkers sny dit voor die tyd. Dit sal egter die arbeidskoste opstoot waardeur brood duurder sal wees. ’n Beter idee is om te belê in ’n masjien wat die brood kan sny voor dit verpak word. Uit Davenport, Iowa word berig dat ’n derglike masjien ontwikkel word.
**From _The National Bugle Enquirer Times_** _Search is on for new metaphor for innovation_ **Cupertino** – It seems the bell has tolled for the concept of ‘the wheel’ as a benchmark for human ingenuity. Instead, the search is on for a new metaphor to describe the crazy ideas inventors can come up with. Experts in the field of inventionism have already decided that the circular object no longer can maintain a stable position as forward thinking rolemodel. “I mean, it wasn't even invented for vehicles. The ancient Mesopotamians used them for creating pottery.” says history buff Robert Ignacious Peter van Winkle. And so, a challenge has been issued to the scientific world: come up with something inventive, darn it. A prompt has been created. Van Winkle: ”We feel it's probably good to be forward thinking and futureproof this idea. So that when something better comes along, people should be able to say ‘This is the best thing since X.’ X being the amazing invention we're looking for, of course.”
**Uit _Die Transvaler Ondersoekgaset_** _Op soek na nuwe metafoor vir innovasie_ **Cupertino** – Dit kom voor of die doodsklok gelui het vir ‘die wiel’ as maatstaf vir menslike vernuf. In plaas daarvan is die soektog na ’n nuwe metafoor vir waarmee uitvinders vorendag kom, van stapel gestuur. Kundiges op die gebied van vindingrykheid het al besluit dat die ronde voorwerp nie meer ’n stabiele posisie as innovasierolmodel kan handhaaf nie. “Die wiel is dan nie eers vir voertuie uitgevind nie. Die Mesopotamiërs van ouds het dit vir die maak van erdewerk gebruik”, sê geskiedkundige Robert Ignatius Pieter van Winkel. En so staan die wetenskaplike wêreld dus voor ’n uitdaging: Bedink tog iets vindingryks. ’n Punt is gemaak. Van Winkel: “Ons meen dit is waarskynlik goed om vooruit te dink en die idee toekomsbestand te maak. Wanneer iets beters dan verskyn sal mense sê: ‘Dit is die beste ding sedert X.’ X is natuurlik die uitvinding waarna ons soek.”
Overview of the problem
Oorsig van die probleem
The solution
Die oplossing
Clipping
Knipsel
Wheels are amazing, but the product category is so old and stale that it‘s up for disruption. Some ideas: • New shapes? How about a sick octagon? • 3D: Wheels are notoriously two-dimensional. Maybe introduce a new dimension? Think about rolling around on a couple of icosahedra. That would be a critical hit! • 4D wheels???? (Need to come back to this)
Wiele is wonderlik, maar die produkkategorie is so oud en muf dat dit nou omver gewerp moet word. ’n Paar ideë: • Nuwe vorms? Dalk ’n uitstekende agthoek? • 3D: wiele is soos almal weet tweedimensioneel. Dalk ’n nuwe dimensie bekendstel? Hoe sou dit wees om rond te rol op ’n paar ikosahedrons. Dit sou ’n reusesukses wees! • 4D wiele ???? (Ek moet later weer hieraan dink)
The Wheel 2
Die wiel 2
Books
Boeke
Bread
Brood
Film + TV
Rolprent + TV
Gym
Oefen
Meetings
Vergaderings
Music
Musiek
My Great Idea
My puik idee
Other
Ander
Podcasts
Podsendings
Recipes
Resepte
To Do
Te doen
Travel
Reis
Capture Everything.
Vang alles vas.
Position the document in view.
Plaas die dokument in die beeld.
Auto
Outo
Cancel
Kanselleer
Collect the Sleeping Bags
Haal die slaapsakke
Draw Your Conclusions.
Skets ’n goeie beeld.
Get Attached to Your Notes.
Raak geheg aan u notas.
Light Notes. Dark Notes.
Ligte Notas. Donker Notas.
Past. Present. Future.
Verlede. Hede. Toekoms.
Plan for the Future. Live in the Moment. Refer to the Past.
Beplan vir die Toekoms. Lewe in die Hede. Verwys na die Verlede
A Quick Reminder.
’n Vinnige Herinnering.
Personal
Persoonlik

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.