RTF-bestand
No translations found
Checklist
No translations found
Kopieër niet aangevinkt
No translations found
Archiveer project
No translations found
Knip niet aangevinkt
No translations found
Plaats afgevinkt onderaan
No translations found
Splits
No translations found
Snel openen…
No translations found
Checklist
No translations found
Markeer als afgevinkt
No translations found
Markeer alles als afgevinkt
No translations found
Dupliceer
No translations found
Extraheer tekst
No translations found
Dupliceer notitie
No translations found
Dupliceer notitie
No translations found
Splits
No translations found
Dupliceer
No translations found
Splits notitie
No translations found
**Brood is geweldig.** Het is: • Makkelijk te maken • Veelzijdig • Heerlijk **Het probleem met brood:** • Moeilijk in één stuk te eten • Zelf snijden is vervelend • De plakjes die je zelf snijdt zijn niet uniform van dikte Conclusie: brood is geweldig, maar het is moeilijk en tijdrovend om te eten. Het is duidelijk dat een nieuwe manier broodnodig is.
**빵의 훌륭한 점:** - 만들기 쉽다 - 다용도로 활용할 수 있다 - 맛있다 **빵의 문제점:** - 자르지 않고 먹기엔 너무 크다 - 자르기에 번거롭다 - 일정한 두께로 자르기 힘들다 결론적으로, 빵은 훌륭하지만, 먹기 쉽지 않거나, 먹는 데에 시간을 들여야 한다. 따라서 우리는 빵을 자르지 않고 먹을 수 있는 방법을 찾아야 한다.
Nu we hebben vastgesteld dat brood weliswaar geweldig is, maar doorspekt met problemen, zijn we begonnen met de voor de hand liggende oplossing: bakkers het van tevoren te laten snijden. Dit zou echter de arbeidskosten verhogen, waardoor brood duurder wordt. Een beter idee is om te investeren in een machine die brood kan snijden voordat het wordt verpakt. Uit Davenport, Iowa zijn berichten binnengekomen dat een dergelijke machine in de maak is.
빵은 훌륭하지만 문제점들도 있다는 점을 파악한 후 우리는 그 중 명백한 이슈를 해결하고자 했다. 제빵사가 빵을 잘라서 주도록 하는 것이다. 하지만 이렇게 할 경우 인건비 상승으로 빵가격도 오를 수밖에 없을 것이다. 빵을 포장하기 전에 잘라주는 장비를 구입하는 게 더 나은 방법이다. Iowa주의 Davenport에서 그런 장비를 제조 중이라는 기사가 있었다.
**Uit _The National Bugle Enquirer Times_** _Op zoek naar nieuwe metafoor voor innovatie_ **Cupertino** – Het lijkt erop dat de laatste ronde is ingegaan voor het concept 'het wiel' als maatstaf voor menselijk vernuft. In plaats daarvan is de zoektocht begonnen naar een nieuwe metafoor om de gekke ideeën te beschrijven die uitvinders kunnen bedenken. Deskundigen op het gebied van het inventisme hebben al besloten dat het cirkelvormige object niet langer een stabiele positie kan behouden als vooruitdenkend rolmodel. ”Ik bedoel, het is niet eens uitgevonden voor voertuigen. De oude Mesopotamiërs gebruikten ze voor het maken van aardewerk.”, zegt geschiedenisfanaat Robbert Ignatius Peter van Winkel. En zo staat de wetenschappelijke wereld dus voor een uitdaging: bedenk eens iets inventiefs, verdorie. Er is een punt gemaakt. Van Winkel: “We vinden dat het waarschijnlijk goed is om vooruit te denken en dit idee toekomstbestendig te maken. Zodat wanneer er iets beters langskomt, mensen zullen zeggen: ‘Dit is het beste sinds X.’ Waarbij X natuurlijk de geweldige uitvinding is waar we naar op zoek zijn.”
**_The National Bugle Enquirer Times_** _혁신에 대한 새로운 은유를 찾아서_ **Cupertino** – 인간의 천재성을 판단하는 기준으로 '바퀴'가 널리 사용되어 왔다. 그러나 발명가들의 뛰어난 아이디어를 표현하기 위한 새로운 은유를 모색하는 움직임이 포착되고 있다. 발명 분야의 전문가들은 바퀴가 진보의 롤모델로서 더 이상 적합하지 않다고 판단하고 있다. “그러니까 바퀴는 애초에 이동수단으로서 개발된 게 아니었어요. 고대 메소포타미아인들은 바퀴를 도자기를 만드는 데 사용했다니까요.” 역사 애호가 Robert Ignacious Peter van Winkle의 주장이다. 그리하여 과학계에는 다음과 같은 도전과제 생겼다. "빌어먹게 독창적인 아이디어를 생각해 낼 것!" 명령 프롬프트가 생성된 셈이다. Van Winkle의 말을 인용하자면 다음과 같다: ”우리는 진보적이고 미래에도 활용될 수 있는 은유를 찾고 있습니다. 이를테면 뭔가 더 좋은 것이 발명되면, 'X 이후로 최고의 것'과 같이 표현할 수 있도록 말이지요. 물론 X는 우리가 추구하는 훌륭한 발명품을 의미합니다."
Overzicht van het probleem
문제점 보기
De oplossing
해결책
Knipsel
자르기
Wielen zijn verbluffend, maar de productcategorie is zo oud en muf dat het vraagt om disrupt. Enkele ideeën: • Nieuwe vormen? Misschien een gave achthoek? • 3D: wielen zijn notoir tweedimensionaal. Misschien een nieuwe dimensie introduceren? Hoe zou het zijn om rond te rollen op een paar icosahedra. Dat zou een groot succes zijn! • 4D wielen ???? (Kom ik op terug)
바퀴는 훌륭하지만 바퀴의 제품 카테고리는 너무 낡고 진부해서 뜯어고쳐야 한다. 아이디어들: - 새로운 형태? 팔각형은 어떨까? - 3D: 바퀴는 2차원적이다. 새 차원을 적용해보는 건 어떨까? 정이십면체들을 굴리는 것을 생각해볼 것. 대박날 수 있음! - 4D 바퀴????(나중에 다시 생각해볼 것)
Het wiel 2
바퀴 버전2
Boeken
Brood
Films + TV
영화 + TV
Gym
체육관
Vergaderingen
미팅
Muziek
음악
Mijn geweldige idee
나의 훌륭한 아이디어
Overige
기타
Podcasts
팟캐스트
Recepten
레시피
Te doen
할 일
Reizen
여행
Leg alles vast.
모든 것을 캡쳐하기.
Plaats het document in de beeld.
문서 배치하기.
Auto
자동
Annuleer
취소
Slaapzakken ophalen
침낭 모으기
Schets een goed beeld.
결론짓기.
Raak gehecht aan je notities.
노트에 첨부하기.
Lichte notities. Donkere notities.
라이트 모드. 다크모드.
Past. Present. Future.
과거. 현재. 미래.
Plan voor de toekomst. Beleef het moment. Refereer aan het verleden.
미래를 계획하다. 순간을 살다. 과거를 돌이키다.
Een snelle herinnering.
빠른 미리알림.
Privé
개인사항

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.